December 2019,

 

Goedendag duiven vrienden in Nederland en wereldwijd,

 

Een jaar ligt weer bijna achter ons. Een jaar waar vreugde en verdriet soms maar dicht bij elkaar liggen.

Ik hoop dat het goed met u mag gaan! Geluk zit vaak in kleine dingen. We wensen u dan ook van harte een Goed, Gezond en Gezegend 2020!!

 

Diverse vrienden hebben inmiddels gevraagd naar een nieuwsbrief. Bij deze wil ik daar dan ook aan voldoen, met de wens er in 2020 meer tijd voor te reserveren.

Te vertellen is er genoeg.

Als eerste loopt de samenwerking tussen Meindert Bakker en mij (Herman Kroon) uiterst plezierig. We hebben veel aan elkaar en het is erg leuk om de duivensport als passie gezamenlijk te delen.

Verder is er ongelofelijk veel werk verzet. M.n. Meindert heeft veel energie gestoken in het aanpassen van het jonge duivenhok en er werd dit jaar een 1e start gemaakt op de jonge duiven wedstrijden. Gemiddeld werd er met zo’n 20 jongen gespeeld. Veel 1e prijzen, 1e jonge duiven kampioen en 1e asduif jong en in de regio de 5e jonge duivenkampioen van 10 verenigingen. Deze start was dus erg veelbelovend! Dat willen we in 2020 verder uitbouwen!!

De 1e stappen zijn al gezet en in dit opzicht staan we er al veel beter voor dan verleden jaar. Dit omdat we de kweek goed konden voorbereiden. De koppels komen vlot op eieren en dat is een goed teken!!

Naast het informeren over het wel en wee op de Kroonduif, hopen we u ook op de hoogte te houden van interessante informatie, welke ook op de site wordt gezet.

 

Nieuwe aankopen dit jaar zijn o.a.;

1e N. Orleans zie bijlage,

Kleindochter Olympiade 003 en Kittel,

Dochter uit superkweker de 10-170 X dochter de Geeloger X Roodoogje; Kweekkoppel 1 voor Koen Minderhout

Kleindochter ‘Den Euro’ + Kleinzoon Olympiade 003 en Galantos

Zoon Joska; een van de beste kweekduivinnen van Gaby Vandenabeele ooit.

2 kleinzoons van de Kannibaal, 2 kleindochters van de Bliksem en 2 kleindochters van de Kleine Dirk!!

Duiven uit de beste duiven ter wereld, waar haast niet meer aan te komen is!!

 

Over de kweek;

 

Heel mijn leven ben ik al bezig met duiven, maar vanaf 2009 professioneler.

Ik merkte in dat jaar dat ik op de jonge duiven wedstrijden diverse 1e prijzen haalde. De winnaars kwamen uit 2 aangekochte duiven met een geweldige afstamming vol winnaars.

Vanaf dat moment heb ik alleen duiven aangekocht, die een stamboom hadden vol met winnaars en uit de beste duiven ter wereld. Ik wil weten wat er in de stamboom zit aan kwaliteit. Daar ben ik super op gefocust. Hoe meer kwaliteit en , hoe beter en langer de doorkweek…

Duiven die zelf super gevlogen hadden én dat ook aan hun kinderen en kleinkinderen doorgeven. Daar zit een enorm verschil in. Als je je laat misleiden door de commercie, koop je al snel jonge duiven voor veel geld, waarvan verhoudingsgewijs, maar enkele broers en zussen goed kweken of vliegen. Dat is weggegooid geld.

Mijn kennis en interesse ligt bij de erfelijkheid (genetica). Hoe kun je generaties lang de beste duiven blijven kweken. Daar komt ontzaglijk veel kennis, studie en gevoel bij kijken. Goede duiven kweken is niet zo moeilijk, maar super duiven kweken, daar komt geluk bij kijken. Dit geluk kun je helpen door starten met de allerbeste duiven en de wetten van de erfelijkheid zo goed mogelijk toepassen. Daarnaast komt er een heleboel ‘feeling’ (gevoel en vakmanschap) bij kijken. Door heel veel kennis van de erfelijkheid, kun je wel makkelijker een goede duivenfamilie opbouwen, waar veel meer dan gemiddeld, kampioenen geboren worden!

Kennis van ‘atavisme, heterosis, epistasie, linkage, dominante vererving, ’ enz. moet worden beheerst en opgemerkt bij de duiven

 

Hoe doen wij het op de Kroonduif?

We hebben erg veel gekocht uit de allerbeste kweekduiven en bloedlijnen en alles wat niet geschikt was opgeruimd. De duiven die hier nu zitten, komen zonder uitzondering uit de allerbeste duiven die er ooit gevlogen en gekweekt hebben.

Naast de start met duiven uit de beste fok en kweekduiven van de wereld selecteren we op; oriëntatie, karakter, vitaliteit, afstandsgeschiktheid, zachte pluimen en bouw. In die volgorde! Het oog zegt ons iets over de bloedvoorziening. Als het oog straalt en korrelig dik toont, dan zit het met de zuurstofvoorziening naar de spieren wel goed.

 

Duiven die wij het meest geschikt vinden, zijn karakter duiven die een zware wedstrijd prestatie hebben neergezet tegen zware concurrentie en in ongunstige omstandigheden en liefst meerdere wedstrijden hebben gewonnen. De stamkaart vol prestatievoorouders geeft een grotere kans op langdurige dominante vererving over diverse generaties.

Het beste is, om op je eigen kweekhok, 2 of 3 zeer goed verervende families te hebben. Wil je goede vliegduiven kweken, dan kruis je deze familie. Worden er superduiven geboren, dan kun je deze weer koppelen binnen de familie die je het geschiktst vindt in bloedverwantschap. Zo houd je de goede erfelijke eigenschappen in de familie, maar profiteer je ook van de verse inbreng van goede eigenschappen uit een andere familie.

 

Hoe meer kennis van de kweek, hoe minder kans op toeval!!

Hoe meer kennis van de kweek, hoe langer de kwaliteit in de duiven blijft!!

 

Tenslotte;

Als je 2 superduiven van totaal verschillende origine kruist, heb je door het ‘heterosis effect’ kans op een supervlieger.

Als je 2 superduiven uit een familie met een (verre) gelijke verwantschap paart, heb je een grotere kans op een dominante vererver. Wanneer de goede eigenschappen op dezelfde locatie liggen, vinden ze elkaar eerder, waardoor het dominante effect ontstaat met kans op een goede nakweek door de generaties heen.

Hello pigeon friends in the Netherlands and worldwide,

 

A year is almost behind us again. A year where joy and sorrow are sometimes close together.

I hope you are well! Happiness is often in small things. We therefore wish you a Good, Healthy and Blessed 2020 !!

 

Various friends have since asked for a newsletter. With this I want to comply with that, with the wish to reserve more time for it in 2020.

There is plenty to tell.

First, the cooperation between Meindert Bakker and me (Herman Kroon) is extremely enjoyable. We have a lot to each other and it is very nice to share the pigeon sport as a passion.

Furthermore, an incredible amount of work has been done. M.n. Meindert has put a lot of energy into adapting the young pigeon loft and this year a 1st start was made at the young pigeon competitions. On average there were played with around 20 youngsters. Many 1st prizes, 1st young pigeon champion and 1st ace pigeon young and in the region the 5th young pigeon champion of 10 associations. So this start was very promising! We want to expand that further in 2020 !!

The first steps have already been taken and in this respect we are already in a much better position than last year. This is because we were able to prepare the culture well. The couples get eggs quickly and that’s a good sign !!

In addition to informing about the ups and downs on the Crown Pigeon, we also hope to keep you informed of interesting information, which is also posted on the site.

 

New purchases this year include:

1st N. Orleans see attachment,

Granddaughter Olympiad 003 and Kittel,

Daughter from super breeder the 10-170 X daughter de Geeloger X Roodoogje; Breeding couple 1 for Koen Minderhout

Granddaughter ‘Den Euro’ + Grandson Olympiad 003 and Galantos

Son Joska; one of the best breeding hens from Gaby Vandenabeele ever.

2 grandsons of the Cannibal, 2 granddaughters of Bliksem and 2 granddaughters of Kleine Dirk !!

Pigeons from the best pigeons in the world, almost impossible to come by !!

 

 

About the breeding;

 

All my life I have been busy with pigeons, but from 2009 more professional.

I noticed in that year that I won several 1st prizes at the young pigeon competitions. The winners came from 2 purchased pigeons with a great pedigree full of winners.

From that moment on, I only bought pigeons that had a pedigree full of winners and the best pigeons in the world. I want to know what quality is in the family tree. I am super focused on that. The more quality and the better and longer the breeding period …

Pigeons that had flown super themselves and also pass that on to their children and grandchildren. There is a huge difference in that. If you let yourself be fooled by commerce, you will soon buy young pigeons for a lot of money, of which proportionally, but a few brothers and sisters breed or fly well. That is wasted money.

My knowledge and interest lie with heredity (genetics). How can you keep breeding the best pigeons for generations? This requires an enormous amount of knowledge, study and feeling. Breeding good pigeons is not that difficult, but breeding super pigeons, luck is involved. You can help this happiness by starting with the very best pigeons and applying the laws of heredity as well as possible. In addition, there is a lot of “feeling” (feeling and craftsmanship) involved. Thanks to a great deal of knowledge of heredity, it is easier to build a good pigeon family, where many more than average champions are born!

Knowledge of “atavism, heterosis, epistasia, linkage, dominant inheritance,” etc. must be mastered and noticed by the pigeons

 

How are we doing on the Crown Pigeon?

We have bought a lot from the very best breeding pigeons and bloodlines and cleaned everything that was not suitable. The pigeons that are sitting here now, come without exception from the very best pigeons that have ever flown and bred there.

In addition to the start with pigeons from the best breeding and breeding pigeons in the world, we select on; orientation, character, vitality, distance suitability, soft plumes and construction. In that order! The eye tells us something about the blood supply. If the eye is radiant and grainy, then the oxygen supply to the muscles is fine.

 

Pigeons that we find the most suitable are character pigeons that have put down a tough competition performance against tough competition and have won multiple competitions in unfavorable circumstances. The pedigree full of performance ancestors gives a greater chance of long-term dominant inheritance over various generations.

It is best to have 2 or 3 very good breeding families in your own breeding loft. If you want to breed good racing pigeons, then you cross this family. If super pigeons are born, you can link them again within the family that you find most suitable in kinship. This way you keep the good hereditary characteristics in the family, but you also benefit from the fresh contribution of good trait.